سوال من در این کتاب راهنما جواب داده نشده است. با چه کسی به تماس شوم؟

در آدرس ذیل مجموعه ایی از لینک های مفید را خواهید یافت.

 

www.refugee-guide.at

 

www.hemayat.org

 

http://sprachportal.integrationsfonds.at

 

www.berufsanerkennung.at

 

www.bmbf.gv.at/schulen/service/sv/index.html

 

www.schule-mehrsprachig.at

 

www.arbeiterkammer.at