اتریش برای من

اتریش برای من

اتریش چه نوع کشوری است؟

اتریش یک جمهوری دموکراتیک مستقل است و تقریبا 8.7 میلیون جمعیت دارد و عضو اتحادیه اروپا می باشد. اتریش یک کشور فدرالی است و نه (9) ایالت ولایتی دارد: برگینلند، کارنسیا، اتریش سفلی، اتریش علیا، سلزبرگ، استیریا، تیرول، وراربرگ و وین.

در هر ولایت فدرالی، یک مرکز ولایتی وجود دارد که از آنجا اداره میگردد. مراکز ولایتی به قرار ذیل اند:
ایسنستاد (برگنلند)
کلاگینفورت (سارنتیا)
سانک پولتن (اتریش سفلی)
لینز (اتریش علیا)
سالزبورگ (سالزبوردگ)
گراز (استاریا)
انسبوروک (تیرول)
برگنز (ورلبرگ)
وین (وین)

وین مرکز اتریش است؛ در اینجا مرکز دولت موقعیت دارد. رئیس دولت، رئیس جمهور فدرال است. در خارج از کشور او از جمهوری نمایندگی مینماید. مردم پارلمان را هر پنج سال انتخاب مینمایند. رئیس جمهور فدرال توسط مردم انتخاب میشود. مردان و زنان از سن 16 سالگی واجد شرایط رای دهی میشوند. رئیس جمهور فدرال حکومت را منتصب مینماید؛ پارلمان باید با این انتصاب موافقت نماید. اکثریت پارلمان میتواند حکومت یا اعضای آنرا عزل نماید.

دولت اتریش چه نوع است؟

اتریش یک جمهوری دموکراتیک و آزاد است. اتریش یک دولت دارای قانون اساسی است – به این معنا که:

  • حقوق بشر توسط قانون تضمین شده است.
  •   تفکیک قواء موجود است – قدرت دولت به نهادهای مختلف تقسیم شده است (قانونگذاری – پارلمان؛ تنفیذ قانون – دولت فدرال، دولت ولایتی؛ حوزه قضایی – محاکم مستقل).
  •   اولویت قوانین: هیچ نهاد دولتی نمیتواند قوانین نافذ را تخطی نماید. هر شخص میتواند حقوق خود را تصریح نماید؛ مقامات مسول در این مورد کمک مینماید.

احترام هر شخص در اتریش تخطی ناپذیر است. هر شخص دارای حق زندگی و احترام فیزیکی است. همانگونه که جزای مرگ ممنوع است، مجازات فیزیکی نیز ممنوع است. هر شخص میتواند نظر خود را آزادانه ابراز نماید به شرطیکه حقوق دیگران را زیر پا ننماید. آزادی رسانه ها نیز تضمین شده است. شهروندان میتوانند به صورت صلح آمیز تجمع نمایند. هر یک از این آزادی ها زمانی خاتمه می یابد که آزادی و حقوق مردم دیگر را تخطی نماید.

چه قوانینی در اتریش اعمال میشود؟

پارلمان در مورد قوانین تصمیم می گیرد. قوانین مبانی تمام اعمال است و فوق مقررات مذهبی می باشد. هیچ مذهبی نمیتواند بر خلاف قوانین باشد. قانون جزاء در اتریش وجود دارد. مقررات مذهبی مانند شریعت حتی برای افراد خارجی مدار اعتبار نیست. استفاده از آن مقررات در صورتیکه قوانین اتریش را تخطی نماید، منجر به مجازات میشود.

از چه سنی یک شخص توسط قانون قابل مجازات است؟

هر شخص در اتریش از سن 14 سالگی دارای مسولیت جزایی میشود و قابل مجازات می باشد؛ این مورد برای افراد خارجی نیز اعمال میشود.

اتریشی ها چه جشن هایی را تجلیل می نمایند؟ کدام یک از آنها جشن های مذهبی است؟

اتریشی ها کریسمس را در 24 دسامبر و ایستر را در یکشنبه ایستر ( در ماه مارچ یا اپریل) تجلیل می نمایند. هر دوی آنها جشن های مذهبی مسیحی است. با آن وجود، بنا به دلایل عرفی، این روزها توسط افراد دیگر که متعلق به یک مذهب نیستند نیز تجلیل میشود. در روز کریسمس، افراد زیادی به یکدیگر تحفه میدهند، حتی اگر آنها مسیحی نباشند. اکثریت اطفال تحفه دریافت میکنند، حتی اگر غسل تعمید نشده باشند. و در روز ایستر تخم مرغ های روشن رنگ آمیزی شده خورده میشود – اطفال باید اول آن تخم مرغ ها را پیدا کنند زیرا توسط والدین آنها قبلا مخفی میشود. اگر شخصی در روز کریسمس یا ایستر برایتان کدام تحفه ایی میدهد، آن شخص قصد مسیحی کردن شما را ندارد. آنها فقط قصد خوشحال کردن شما را دارند.

در ماه نوامبر، طفل من در حالیکه یک فانوس را بخاطر روز تشیع جنازه سنت. مارتین در دست داشت، از کلاس آمادگی مکتب به خانه آمد. آیا سنت. مارتین یک چهره مسیحی است؟

بله، تقریبا اکثریت مراکز آمادگی مکتب در روز تشیع فانوس سنت. مارتین اشتراک می نمایند، و اطفال بدون مذهب یا مسلمان نیز اشتراک میکنند. سنت. مارتین سمبول تعهد به مردم دیگر، تمایل به کمک و شریک نمودن است.