پناهندگی برای من

مراحل اخذ پناهندگی چه مدت وقت می گیرد؟

این مراحل غیر قابل پیش بینی است. مدت انتظار طولانی، تسهیلات در مراکز و زندگی کردن در یک کشور خارجی کاری آسان نیست. پروسه میتواند تا چند سال به طول انجامد. با این وجود، ثبت نام بودن برای شما مهم است. شما میتوانید در هر زمانی بعدا ثبت نام نمایید.

اگر اجازه کار نداشته باشم، چی کاری میتوانم؟

گذراندن وقت بصورت مفید، زمانیکه هیچ کاری برای انجام دادن ندارید و اجازه پول درآوردن را نداشته باشید، کاری دشوار است. با آن وجود، کوشش نمایید از وقت خود استفاده مفید نمایید. نکته: کوشش نمایید تا آلمانی را به زودترین وقت ممکن بیاموزید. دانستن زبان میتواند در جستجوی شغل برایتان کمک کند. اگر علاقه بودن با دیگر اشخاص را دارید، در کارهای داوطلبانه سهیم شوید! از اداره صلیب سرخ یا دیگر سازمان های کمک کننده سوال کنید که آیا میتوانید با آنها همکاری نمایید. از محل سکونت خود در مورد کلب های که شما میتوانید در آن اشتراک کنید، سوال نمایید. شما اشخاص جدید را ملاقات خواهید کرد و فرصت های جدید را پیدا خواهید نمود.