کمک برای من

در حالت عاجل به کجا مراجعه نمایم؟

شماره های عاجل بخش های اطفائیه، پولیس و کمک های اولیه به قرار ذیل اند...

بخش اطفائیه: 122
پولیس: 133
کمک های اولیه: 144
شماره عاجل اروپایی: 112
داکتر عاجل: 141
خط کمک برای زنان: 0800222555

در صورتیکه آلمانی نمیدانم، با چه کسی تماس بگیرم؟

شماره 112 یک شماره عاجل اروپایی است که میتوانید آنرا در تمام 28 کشور اتحادیه اروپا در تمام ساعات جهت درخواست کمک از بخش اطفائیه، کمک های اولیه و پولیس دایر نمایید. از طریق این شماره میتوانید انگلیسی یا آلمانی صحبت نمایید. شماره 112 را میتوانید بدون هزینه از تمام تلفون ها (حتی از یک سیم کارت مسدود شده) دایر نمایید.

در حالت عاجل باید چه اقداماتی را برای کمک به خودم و فامیل ام انجام دهم؟

در یک کورس کمک های اولیه یا کورس حالت عاجل اطفال اشتراک نمایید. در این کورس می آموزید که چطور بصورت درست در حالت عاجل کمک نمایید. احتمالا با اشخاص جدید آشنا خواهید شد و دانش آلمانی شما نیز بهبود خواهد یافت! یک نکته: به دفتر صلیب سرخ بروید و سوال نمایید که آیا جهت پیشبرد فعالیت هایشان نیاز به کمک دارند.