صحت برای من

آیا به داکتر مراجعه میتوانم؟ برای انجام اینکار چی نیاز دارم؟

مراقبت صحی در اتریش رایگان است. شما میتوانید بدون پرداخت پول به داکتر مراجعه نمایید. تا زمانیکه شما به عنوان یک مهاجر در طرح صحی ابتدایی شامل باشید، یک "کارت برقی- ایرساتزبلگ" خواهید داشت (این سند نمایانگر این است که شما از طریق طرح بیمه ابتدایی بیمه صحی دارید، اما تا به حال به دلیل اینکه مهاجر هستید کارت- برقی خود را دریافت نکرده اید). این سند را به داکتر خود نشان دهید. اگر شما در طرح بیمه ابتدایی نباشید، یا در حال کار کردن هستید یا حداقل مزایا را دریافت می نمایید – در هر دو حالت، شما یک کارت-برقی دریافت خواهید کرد که توسط آن به داکتر مراجعه می توانید.

به کدام داکتر مراجعه میتوانم؟

اگر نیاز به کمک صحی دارید، لطفا در ابتدا به داکتر عمومی مراجعه کنید، کسیکه میتواند برای تداوی بیشتر شما اقدام نماید. او میتواند شما را به یک داکتر متخصص نیز ارجاع کند. لطفا قبل از مراجعه در مورد ساعات جراحی/کاری معلومات حاصل نمایید. شفاخانه ها و کلینیک ها برای حالات عاجل و اشخاص مریضی که نیاز به تداوی به عنوان مریضان بستری دارند، طراحی شده است. زمان انتظار اغلبا در آنجا بیشتر از محل داکتر عمومی جراحی است.

آیا باید یک داکتر را جستجو نمایم یا مستقیما به بخش مریضان سرپایی مراجعه کنم؟

بخش های مریضان سرپایی شفاخانه فقط برای حالات عاجل و آخر هفته ها طراحی شده است. در حالات غیر عاجل به یک داکتر عمومی مراجعه نمایید.

شما میتوانید یک داکتر را در راهنمای تلفون یا از طریق ویب سایت www.docfinder.at پیدا نمایید.

شما میتوانید از همسایه های خود نیز در مورد نزدیک ترین داکتر سوال نمایید.

آیا کارت- برقی من برای فامیل من نیز بکار می آید؟

نخیر، کارت-برقی فقط برای شخصی که نامش روی آن درج شده است، استفاده میشود. هر شخص باید کارت-برقی برای خودش داشته باشد؛ این برای همسر و اطفال شما نیز اعمال میشود.

آیا دوا نیز رایگان است؟

به عنوان یک پناهجوی ثبت شده، در بدل دواهایی که توسط داکتر برایتان تجویز شده است، هیچ مبلغی را پرداخت نمی کنید. تمام اشخاص دیگر فیس نسخه را پرداخت میکنند.

از کجا دوا را تهیه کنم؟

از دواخانه. همیشه در نزدیکی شما یک دواخانه موجود است که خدمات شبانه دارد و آخر هفته ها نیز باز است.

شوهرم، خانم یا طفل من در شفاخانه است. آیا میتوانم آنها را ملاقات کنم؟

بله. در مورد ساعات ملاقاتی سوال نمایید و بستگان خود را فقط در ساعات مربوطه ملاقات نمایید. تا اینکه برای مریضان دیگر مزاحمت ایجاد نشود، حداکثر 2 نفر در یک زمان میتواند ملاقات نماید. در اتریش، بودن ملاقات کنندگان زیاد در اتاق مریض به صورت همزمان امری معمول نیست و مطلوب نیز نمی باشد.