لینک ها برای من

سوال من در این کتاب راهنما جواب داده نشده است. با چه کسی به تماس شوم؟

در آدرس ذیل مجموعه ایی از لینک های مفید را خواهید یافت.

www.refugee-guide.at
www.hemayat.org
http://sprachportal.integrationsfonds.at
www.berufsanerkennung.at
www.bmbf.gv.at/schulen/service/sv/index.html
www.schule-mehrsprachig.at
www.arbeiterkammer.at