مکتب برای من/طفل من

در چی زمانی مکتب شروع میشود؟

زمان شروع مکتب توسط هر مکتب تعیین میگردد. در اکثریت مکاتب، دروس ساعت 8 صبح شروع میشود؛ در بعضی مکاتب کمی زودتر یا کمی دیرتر آغاز میگردد. تدریس همیشه سر ساعت شروع میشود! انتظار میرود تا قبل از آغاز درس شاگردان در صنف حاضر باشند و وسایل درسی خود را آماده نمایند. بصورت ایده آل، شاگردان 10 الی 15 دقیقه قبل از شروع دروس به مکتب می آیند.

آیا باید معلم اطفال خود را بشناسم؟

بله، باید بشناسید. در جلسه اولیای شاگردان که (تقریبا یک بار در هفته دایر میگردد) شرکت نمایید یا اینکه یک یا بیشتر از یک معلم را در ساعات جلسه معلم- والدین ملاقات نمایید. هر معلم یک ساعت جلسه معلم-والدین را یکبار در هفته دارد. والدینی که با معلمین اطفال خود صحبت میکنند معلوم است که علاقمند هستند و به اطفال خویش کمک می نمایند.

آیا طفل من اجازه دارد تا هر از چند گاهی غیر حاضر باشد؟

فقط در صورتیکه مریض باشد بله. مکتب در اتریش اجباری است. برای طفل شما بسیار مهم است تا به مکتب برود.

آیا طفل من باید در خانه دروس مکتب را بیاموزد؟

به شاگردان مکتب کار خانگی داده میشود. انتظار میرود تا کار خانگی انجام شود و سر وقت ارائه گردد. اغلبا شاگردان یک کتاب راهنما دارند که حاوی تاریخ های ختم کار خانگی و دیگر پیام ها از جانب مکتب می باشد که شما باید آنرا بخوانید و امضاء نمایید. یا اینکه شاگردان یک نامه را برای والدین از مکتب با خود می آورند که حاوی معلومات مهم است. در این نامه، روزهایی که درس نباشد (روزهای مکتب اختیاری) ذکر میگردد. لطفا این روزها را یادداشت نمایید!

آیا باید تمام اطفال در یک مرکز آمادگی مکتب اشتراک نمایند؟

بله؛ اشتراک در مرکز آمادگی مکتب حداقل یک سال قبل از شامل شدن در مکتب اجباری است. اگر میخواهید طفل شما آلمانی را به سرعت بیاموزد، او باید در مرکز آمادگی مکتب تا اندازه ممکن و هر چند سالی که ممکن باشد اشتراک نماید.

آیا میتوانم طفل خود را در یک مکتب اسلامی شامل نمایم؟

دولت و مذهب در اتریش از یکدیگر جدا شده است. طفل شما باید در یک مکتب عمومی اشتراک نماید تا بتواند آلمانی بیاموزد و در زندگی اجتماعی سهیم شود. تعلیمات مذهبی مسیحی و اسلامی در مکاتب عمومی ارائه میشود. دروس مذهبی اضافی فقط در آخر هفته ها دایر میگردد.

آیا طفل من باید در دروس تعلیمات فیزیکی مکتب اشتراک نماید؟

بله، آن دروس اجباری است و تمام دختران و پسران باید در آن اشتراک نمایند. دختران و پسران باید نحو شنا کردن را بیاموزند. در مکتب ابتدایی، دروس تعلیمات فیزیکی و شنا بصورت مشترک برای دختران و پسران دایر میگردد. هیچ کسی اجازه رد نمودن اشتراک در این دروس را ندارد.

آیا طفل من میتواند یک آله موسیقی را بیاموزد؟

موسیقی یکی از ویژگی های مهم فرهنگی اتریش است. اکثریت اطفال نحو نواختن یکی از آلات موسیقی را می آموزند. این کار به عنوان یک تجربه با ارزش پنداشته میشود و در اتریش یک کار "حرام" محسوب نمیشود.

آیا طفل من باید در یک کورس رقص اشتراک نماید؟

رقصیدن در اتریش عادی و مشهور است. در بسیاری موارد، زنان و مردان با یکدیگر می رقصند. کورس های رقص فرصت خوبی برای پیدا کردن دوستان جدید است.

چطور میتوانم آلمانی بیاموزم؟

در مورد کورس های زبان برای پناهجویان جستجو نمایید؛ امکان دارد تا یک کلاس در نزدیکی شما موجود باشد. تماشا کردن تلویزیون نیز میتواند در عادت کردن شما با زبان آلمانی کمک نماید. اگر فرصت فعالیت در یک کلب یا در همسایگی خود را دارید، میتوانید در این پروسه آلمانی نیز صحبت کنید و در آموختن آلمانی کمک بگیرید.

اطفال من چطور میتوانند به سرعت آلمانی را بیاموزند؟

زمانیکه اطفال شما در مکتب با گویندگان زبان اصلی بازی و صحبت میکند میتوانند بخوبی بیاموزند! هر قدر که طفل شما بیشتر آلمانی صحبت کند، هر چه بیشتر با گویندگان زبان اصلی آلمانی وقت خویش را سپری نماید، میتواند سریعتر آلمانی را بیاموزند. اگر خود شما به خوبی آلمانی صحبت نمی کنید، بهتر است تا با طفل خود به زبان مادری تان صحبت کنید تا اینکه این زبان را فراموش نکنند. آموختن زبان آلمانی مهمترین کار است اما: هر چه به زبان های بیشتری صحبت کنید، بهتر خواهد بود!